נחי ע"ו

גזרת ע"ו ע"י

הגזרה מתייחסת לפעלים
שבהן האות השניה של הפועל הינה
יוד או וו.
מה קורה לפועל בבניינים השונים?
בנין קל
הפעלים טס, עף , לן , נם , חי .שר
אות השורש נופלת בזמן עבר ובזמן הווה.
בעתיד האות נשמרת אבל לא נשמעת
כך יטוס יעוף ילון ינום וכן יחיה ישיר
בבנין קל בזמן עתיד היינו אמורים לשמוע אות ע הפועל
כמו במילה ישמע. האות מ נשמעת .
בגזרת ע"ו ע"י האות יוד או וו לא נשמעות.
בפועל יחיה האות יוד נשמעת אבל יש כאן מקרה של פועל ששייך לשתי גזרות האחת עו עי וכן לגזרת ל"ה ל"י אז זה מקרה מיוחד שבו האות יוד נשמעת.
בנין נפעל.
האות נ של הבניין קיימת מטבע הדברים בהמשך שלוש אותיות השורש.
כאן כמו בבנין קל עתיד האות לא נשמעת.
הפועל נפעל מעלים את ההבדל בין גזרת ע"ו לע"י שתי הגזרות מתנהלות כמו גזרת ע"ו . כך הפועל נידון שורש דין מתנהל באופן זהה כמו השורש מול נימול.
בניין פיעל כמו בניין גזרת ע"ו ע"י מתנהלת כמו השלמים.
כך אִיֵּר וכן שִוֵּק.
בנין הפעיל
האות ה של מבנה הבניין מקבלת צירה כחלופה זולה או יקרה לפתח המסורתי.
בבנין זה לא ניתן להבחין בין השורשים השונים בגזרה.
היוד של הבניין משתלבת עם האות יוד ו וו . ליצירת אות אחת .
כך הֵבִין בגזרת ע"י זהה הֵרִיץ בגזרת ע"ו.
בתכלס אות נופלת כאן . יתכן שהמעבר מפתח לצירה הינו סוג של תשלום על אובדן אות שנפלה.
בניין הופעל
גם בבנין זה אין הבדל בין גזרת ע"ו לע"י.
הוּרַץ וכן הוּבַן בגזרות ע"ו וכן ע"י בהתאמה מתנהלות בדרך זהה.
בניין התפעל
יש שתי גרסאות
אחת על משקל השלמים בגזרת ע"י הִתְגַיֵּר הִתְַאַיֵּד כמו כן התדין כמו כן בגזרת ע"ו הִתְוַעֵד וכן הִתְוַכֵּחַ.
השניה הִתְבּוֹנֵן התכונן התעורר תבונן התכונן התעורר התבולל
זהו משקל התפולל זהו תת בנין של בנין התפעל. הוא מופיע בשתי  גזרות נחי ע"ו ע"י וכן לגזרת ע"ע. זו גזרה שבה האות ע הפועל והאות ל הפועל זהות. איך מבחינים האם זה גזרת ע"ע או גזרת עו"י?
אז זהו אין הבדל בין שתי הגזרות. מי שמכיר את הפעלים השונים יודע איזו פועל שייך לכפולים כמו הפועל הסתובב וכן התמוסס שהם בגזרת הכפולים. וכן כאמור התבולל התרוצץ בגזרת עו"י.
מעניין אם יש שני פעלים שונים משתי הגזרות השונות כלומר שני שורשים שונים שנפגשים באותו בניין בשתי משמעויות שונות אבל אותו פועל. כמו נניח הפועל שוב ואם היה קיים בבנין התפעל אז השתובב. כמו גם פועל מהמילה שובב ואז בבנין התפעל אנו מקבלים שוב השתובב.