header

המילה header מתייחסת בעיקר לרצועת הכותרת הראשית של אתרי אינטרנט. לעתים אותה רצועה נחבאת בתוך המבורגר מעין שלושה פסים שלחיצה עליהם פותחת את ההדר.
מצורפים מספר דוגמאות של הדר

המילה הדר כ"כ נקלטה בשפה העברית של בוני האתרים ואנשי הדיגטל השונים. שפשוט חייבים לחשוב על ריבוי למילה הזו. אז כך המילה הֵדֵר מנודקת כך בערך. בערך כי זו לא מילה עברית ובמקום פעמיים צרה יתכן ויכולים להיות פעמיים סגול או שילוב ביניהם. ריבוי של מילה כזו יכול היה להיות דומה למילה סדר וברבים סְדֵרִים. אממה אי אפשר ה בשווא. כי מדובר באות גרונית וקשה להגות שווא. אז אפשר על ריבוי המילה הדר כדוגמא לריבוי המילה חדר. ואז תתקבל המילה הְַדַרים. המילה הדרים יכולה גם להכנס למשמעות של פרי הדר. וכן הדר מצמד המלים הוד והדר. אבל זה קורה בעברית שיש ריבוי של מילים שונות והריבוי שלהם שלהן זהה.