rrr7

Choose from a wide variety of cars in all sizes, also available for a daily or weekend rental plan. hotel guide From the most known hotels to the hippest AirBNB apartments, you'll find out the best place to stay. car rental Choose from a wide variety of cars in all sizes, also available for a daily or weekend rental plan. hotel guide From […]

אַסנת או אוֹסנת

אסנת או אוסנת השם המקורי מהתנך הינו אַסנת ולא אוֹסנת גם לא אׂׂסְנת. אז צריך לשנות שם? או להוריד את הוו שמקבעת את החולם? אז זהו שלא. כמו ש דוד הוא שם מהמקורות. עדיים נעשה שימוש נרחב בשמות. דוידי דייב דאוד דוביד דודי דודו ועוד לאותו שם דוד מהמקורות. אז השם אַסנת יפה שכפי שהוא […]

ביני ובינך

המילה בין המילה בין זוכה להטיות וכן רבות אם כי שלוש אותיות של המילה נשמרות לכל אורך ההטיה. כך בצירוף ביני לבינך מצטרפות למילה בין אותיות י וכן כ לשייכות לגוף ראשון וכן לגוף שני. שוב המילה בין ללא שינוי עיזבו את השינוי הקוסמטי של החלפת נון סופית בנון רגילה.ביני לביניכם כאן בדרך כלל זו […]

כל אותיות האלף הבית העברי

יש עשרים ושתיים אותיות אלף בית עברי רגילות. רגילות זה אומר שהן תחיליות וכן אותיות אמצע מילה ובנוסף לכך יש עוד חמש אותיות סופיות. אותן עשרים ושבע אותיות בונות עולמות ענקים של תכנים התורה כולה נכתבה מטבע הדברים באותן עשרים ושבע אותיות. כל הספרות העברית נבנתה באמצעות אותו מגוון של עשרים ושבע אותיות. כל ההיסטוריה […]

מושגים קצרים בעברית

יש מושגים בשפה בעברית שהם נקודתיים כלומר לא גזרה של עשרות פעלים שמתנהלים בדרך תבניתית כלשהו. אלא פועל בודד לדוגמא שמתנהל שונה משאר הפעלים השלמים בלי שיש סיבות מקלות להווצרות השוני. כל השורש לקח בעתיד אני אקח. כלומר גזרת חסר פ"ל . העניין שזו לא גזרה אלא פועל בודד שמתנהל כך. אז שיבנו לו גזרה […]

הקלדה במחשב בעברית

להקליד בעברית במחשב יש עשרים פונטים בעברית חינמיים. לכל פונט יש מספר משקלים משקל זה בתכלס עובי הפונט. יש כמובן פונטים בעברית כמו בשפות אחרות בתשלום. נהוג שאם משתמשים בפונט כלשהו אז ממשיכים באותו פונט לאורך כל הכתבה או האתר. מה שמשנים אם צריך זה משקל הפונט. בלי קשר למשקל הפונט וסוג הפונט ישנן תגיות […]

אותיות אהוי

אותיות אהוי יש מטבע הדברים ארבע אותיות אהוי מצד אחד כל ארבע האותיות הן עיצורים כלומר כמו כל אות אחרת. כך במילה וִתֵּר כאן הפועל מכיל אות אהוי כאות שורש שמשמשת כעיצור. לעומת זאת בפועל נוֹתר האות ו הינה תנועה ה ו בחלום אבל אות וו לא נשמעת. אלא רק נקראת מה ששומעים בתכלס זו […]

אותיות גרוניות

שני מאפיינים לאותיות גרוניות האחד האות לא מקבלת דגש והשני האות לא מקבלת שווא. האות ר אמנם אות גרונית אבל מסתדרת וחיה טוב עם שווא. כלומר האותיות הגרוניות נחלקות לשתי קבוצות בעניין אי קבלת דגש קיימת קבוצה בת חמש אותיות ( א ה ח ע ר). מה קורה "כשמגיע" דגש לאות כלשהי ואותה אות היא […]

הבנה של פעלים מורכבים

הפועל משיב כך בלי ניקוד מה המשמעות שלו האם יש משמעות אחת או שמא יותר האם הוא מייצג פועל אחד או שניים? משיב במשמעות של מתן תשובה הינו פועל שמנוקד כך מֵשִיב כלומר מדובר על פועל בגזרת עו"י בבנין הפעיל. לעומת זאת מַשִּיב הרוח הינו פועל שוב בבנין הפעיל אם כי בגזרת חפ"נ. הפועל כַנֶס […]

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות שכ"כ נפוצות שהם כמעט חלק מהשפה. מה הגובה שלך? אני מטר שמונים ושלוש. אחלה גובה אבל השאלה עסקה בגובה והתשובה אמורה להנתן במטר ואז ס"מ כלומר הגובה היה אמור להיות מטר שמונים ושלשה. כמה נשאר לך לשרת? שנה ועשר .וואלה שנה ועשר מה ? ימים שבועות חודשים הכל היה אמור להיות שנה ועשרה […]